Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành nghị định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến


Ngày 13/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính Phủ ký ban hành Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước.

Nghị định nêu rõ, Cổng TTĐT Chính phủ đóng vai trò làm đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên Internet, tích hợp thông tin từ cổng TTĐT của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cổng TTĐT của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cổng tích hợp thông tin của toàn ngành, lĩnh vực do cơ quan quản lý và được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Cổng TTĐT của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cổng tích hợp thông tin các lĩnh vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn của tỉnh, và được tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến của tất cả cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp huyện của tỉnh.

Nguyen Tan Dung, TTDT

Cổng TTĐT Chính phủ đóng vai trò làm đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên Internet, tích hợp thông tin từ cổng TTĐT của các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên Cổng TTĐT của các cơ quan nhà nước phải có những thông tin như: Thông tin giới thiệu (về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ ngành hay tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính… của các địa phương); Tin tức, sự kiện; Thông tin chỉ đạo, điều hành (ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan…); Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển. Ngoài ra còn phải có mục hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân…

Đồng thời, Cổng TTĐT của Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải được liên kết, tích hợp thông tin với cổng TTĐT của các cơ quan trực thuộc để bảo đảm tổ chức và cá nhân có thể tìm kiếm và khai thác mọi thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, lĩnh vực kinh tế – xã hội của địa phương.

Nghị định cũng nêu rõ, Cổng TTĐT Chính phủ và Cổng TTĐT của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải đăng tải Công báo điện tử. Thông tin đăng tải trên cổng TTĐT của cơ quan nhà nước là thông tin chính thống của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Ngoài các nội dung trên, cổng TTĐT của cơ quan nhà nước phải có mục “Dịch vụ công trực tuyến” thông báo danh mục các dịch vụ hành chính công và các dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện và nêu rõ mức độ của dịch vụ. Các dịch vụ phải được tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác sử dụng.

Đồng thời, cơ quan chủ quản có trách nhiệm đăng tải toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển cổng TTĐT được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật; nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 đưa ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2011-2015 là 100% các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, Sở, Ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng hoặc trang TTĐT, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tới người dân và doanh nghiệp. Người sử dụng có thể tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và được thông báo tình trạng xử lý các thủ tục hành chính của các CQNN qua mạng.

Hướng tới năm 2015, cơ quan nhà nước cung cấp hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp; cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Anh Khôi


(Theo www.nguyensinhhung.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét