Ông Đinh Thế Huynh: Đội ngũ báo cáo viên nắm vững văn kiện của Đảng về công tác Công an


Ngày 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Dinh The Huynh, Cong an

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu rõ tầm quan trọng trong việc tổ chức các lớp truyền đạt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương cần tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội XI, Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi). Đảng ủy Công an Trung ương cần chuẩn bị tốt đội ngũ báo cáo viên có đủ kinh nghiệm năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững quan điểm, định hướng của Đảng, các văn kiện của Đảng, đặc biệt là các chủ trương, chính sách của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong giai đoạn tới. Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý trong quá trình học tập, thảo luận, các lớp quán triệt cần chú ý tập trung đầu tư, suy nghĩ, liên hệ thực tiễn, gắn với cuộc đấu tranh tư tưởng, chính trị hiện nay; thảo luận sâu về những điểm lớn, những vấn đề cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội để hiểu rõ, thấm nhuần tinh thần của các văn kiện. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng cần tiếp tục nhân rộng, phổ biến, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – phong trào Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng…

Làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương về kết quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND, đồng chí Đinh Thế Huynh đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng CAND. Đồng chí khẳng định, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Công an các cấp trong việc cổ vũ phong trào toàn dân đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội để phong trào ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân. Để công tác chính trị, tư tưởng CAND ngày càng phát huy hiệu quả, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, sao cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trở thành nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội; cần chú ý tuyên truyền xây dựng hình ảnh chiến sĩ CAND vì nhân dân phục vụ. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, lực lượng báo chí, xuất bản trong ngành Công an cần phải là những cơ quan báo chí chủ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác Công an.

Đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chương trình phối hợp về nội dung công tác tuyên giáo, chính trị tư tưởng và cả việc phát triển, hoàn thiện đội ngũ báo chí CAND, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng góp ý Đảng ủy Công an Trung ương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghiên cứu khoa học trong lực lượng; nghiên cứu thành lập Hội đồng lý luận trong Bộ Công an để hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo cán bộ trong ngành theo hướng vừa hồng, vừa chuyên, đủ bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước đồng thời vừa phải có đủ kiến thức, trình độ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống lực lượng CAND anh hùng .

Theo Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: lớp bồi dưỡng nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là hoạt động quan trọng mở đầu đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong lực lượng Công an nhân dân. Thông qua đó, trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên trong toàn Đảng bộ nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết; giúp các đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp có kế hoạch cụ thể, tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XI trong Đảng bộ cấp mình.

PV


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét