Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu tổng kết lớp quán triệt các văn kiện của Đảng


Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, chiều 15-6, hội nghị cán bộ chủ chốt TP học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ IX, do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức đã bế mạc, hoàn thành mục tiêu, yêu cầu của chương trình đề ra.

Hơn 1.000 cán bộ chủ chốt TP đã nghe các báo cáo viên Trung ương và TPHCM giới thiệu và chia ra 24 tổ để trao đổi, thảo luận về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đại hội XI, Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI), Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ TP… Đã có trên 220 ý kiến phát biểu, hiến kế của đại biểu về những giải pháp tích cực để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Le Thanh Hai, van kien Dang, van kien

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải phát biểu tổng kết lớp quán triệt các văn kiện của Đảng

Trong quán triệt, các báo cáo viên đã phân tích sâu những quan điểm cơ bản, nhất là những điểm mới và liên hệ thực tiễn khá sinh động mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Các đại biểu được nghe đầy đủ, chính xác nội dung của các văn kiện, dành thời gian làm rõ những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện. Trong đó, hiểu rõ hơn tầm quan trọng, vị trí lịch sử của Cương lĩnh 1991, sự cần thiết và tầm quan trọng có ý nghĩa vạch đường của Cương lĩnh bổ sung và phát triển, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ hơn 5 bài học kinh nghiệm lớn của cách mạng nước ta. Đó là những bài học tổng kết quá trình cách mạng 80 năm của dân tộc ta, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng là những bài học lớn tổng kết hơn 20 năm đổi mới. Nghiên cứu 8 đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng. Mục tiêu tổng quát đến giữa thế kỷ XXI xây dựng đất nước ta thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tìm hiểu 8 phương hướng cơ bản tiếp tục đổi mới, phát triển đất nước. Nghiên cứu 4 định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đó là những định hướng có ý nghĩa lâu dài với tầm nhìn suốt cả thời kỳ quá độ, kiên định chủ nghĩa xã hội. Nghiên cứu và nắm vững 5 nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới và 10 nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh.

Phát biểu tổng kết lớp học, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội của Đảng qua lớp học là rất tích cực, nhưng không phải như vậy là đã xong mà còn là một quá trình triển khai tổ chức thực hiện trong thực tiễn, để từ đó nâng cao nhận thức sâu hơn. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay là các cấp ủy phải tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thật sát hợp với địa phương, đơn vị. Cùng với việc tổ chức học tập Nghị quyết thì chính chương trình hành động là cơ sở để tạo sự nhất trí về tư tưởng, hành động trong nội bộ và sự đồng thuận xã hội”.

Về triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ở các cấp, đồng chí Lê Thanh Hải đề nghị các cấp ủy tập trung tổ chức thực hiện thật tốt theo đúng yêu cầu. Đồng chí Lê Thanh Hải lưu ý: trong công tác triển khai hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội, các cấp cần quan tâm đầy đủ tới việc chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên, đề cương bài giảng, bán sát các vấn đề cơ bản và mới, những quan điểm lớn, cốt lõi để tập trung phân tích làm rõ. Trong đó, đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt những mối quan hệ lớn: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; không phiến diện, cực đoan, duy ý chí.

Nhấn mạnh đến việc xây dựng chương trình hành động, Bí thư Lê Thanh Hải đề nghị cần chú ý xây dựng kế hoạch cho tầm nhìn xa, cho 10 năm, kế hoạch cho toàn nhiệm kỳ, đồng thời chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực cho thời gian toàn nhiệm kỳ và từng năm, có lộ trình hợp lý, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, phù hợp với từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

“Học tập, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm thực hiện bằng được nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” – Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tin tưởng các cán bộ chủ chốt sẽ mang hết tâm huyết tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu trong các văn kiện Đại hội thành kết quả thực tiễn, thể hiện rõ trong mọi mặt phát triển của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Thiên Linh

 


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét