Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp các Ðại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 9-4, tại Trụ sở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp 25 Ðại sứ và Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài mới được chỉ định. Chủ tịch QH chúc mừng các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được Ðảng, Nhà nước tin tưởng chỉ định; cho đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi các cán bộ ngoại giao không ngừng nỗ lực, phấn đấu phục vụ lợi ích của dân tộc, đất nước.


Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan điểm, chính sách đối ngoại của Ðảng cũng như tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước; và nhấn mạnh thành công của hoạt động đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, tác động trực tiếp việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, công tác ngoại giao gắn liền với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc góp phần hoạch định, xây dựng chính sách phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước. Chủ tịch QH đề nghị các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao quán triệt các văn kiện, Nghị quyết của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI; nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Ðảng về công tác đối ngoại; phát huy toàn diện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xúc tiến mạnh mẽ các chương trình, dự án hợp tác song phương, đa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Chủ tịch QH lưu ý các Ðại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài quan tâm nhiều hơn việc thiết lập ngoại giao nghị viện, góp phần cùng các cơ quan của QH tạo dựng kênh đối ngoại nghị viện hiệu quả, thực hiện thành công chiến lược đối ngoại của Ðảng, Nhà nước; tích cực đẩy mạnh việc phát triển quan hệ ngoại giao nhân dân, tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Các Ðại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, QH và các cơ quan của QH đối với công tác ngoại giao. Các Ðại sứ, Tổng lãnh sự hứa sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực phát huy mạnh mẽ phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh, đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét