Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ


Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và năm 2011, sáng 22/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các cán bộ chủ chốt của Ban đã báo cáo, trao đổi về tình hình, kết quả công tác năm 2011, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Từ Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, chủ động, tích cực, quyết liệt trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo những chuyển biến tích cực và khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng.

nguyen phu trong to chuc trung uong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương trong hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương có chức năng tham mưu cho Trung ương về những chủ trương và các chính sách lớn về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị; đồng thời là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương, góp phần bảo đảm cho Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh về tổ chức.

Tổng Bí thư chỉ rõ xây dựng Đảng là xây dựng về tổ chức và con người, là nhiệm vụ then chốt đảm bảo thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng. Nói đến công tác tổ chức là nói đến nguyên tắc, hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế, quy chế, phương thức, lề lối làm việc; quan hệ phối hợp giữa các bộ phận trong hệ thống và phối hợp trong ngành tổ chức. Nói đến cán bộ là nói đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá, lựa chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ. Đây là một công tác rất hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công việc của Ban Tổ chức Trung ương là then chốt của then chốt, Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được, đóng góp quan trọng vào công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng được giao.

Đặc biệt, từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát chương trình công tác và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ động, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan triển khai, hoàn thành khối lượng công việc được giao đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Nhất là việc tham gia kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội XI của Đảng; công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời chuẩn bị nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau bầu cử; tham gia xây dựng các đề án, chương trình công tác của Trung ương về công tác cán bộ; quan tâm giải quyết các công việc còn lại của nhiệm kỳ trước; chăm lo xây dựng củng cố nội bộ, phối hợp với các cơ quan tốt hơn.

Tổng Bí thư đã nêu 3 câu hỏi để tập thể Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu.

Đó là, trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng, nhiều vấn đề đặt ra cho công tác tổ chức cán bộ. Trong tình hình đó, làm sao để giữ vững, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ – vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự trường tồn của Đảng và cách mạng Việt Nam? Làm thế nào để Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, ngặn chăn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tăng cường phòng chống tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng? Làm thế nào để Đảng thực sự là một khối thống nhất về ý chí, hành động và tư tưởng.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng định hướng đào tạo, bồi dưỡng bố trí, luân chuyển cán bộ; tích cực chuẩn bị quy hoạch cán bộ; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, đổi mới quy trình làm công tác cán bộ, khắc phục tính hình thức và những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, tình trạng chạy chức chạy quyền, lợi dụng mối quan hệ thân quen, lợi ích nhóm….

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Tổ chức Trung ương tích cực chuẩn bị công tác nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới; tiếp tục nghiên cứu, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ; phối hợp chặt chẽ, nền nếp hơn với các cơ quan hữu quan; đổi mới tổ chức, kiện toàn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ; mạnh dạn đổi mới cơ chế, cách thức, lề lối, phương pháp làm việc khoa học chặt chẽ, sâu sát thực tiễn, tham mưu đắc lực cho Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Mỗi cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ phải rèn luyện phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan, dũng cảm bảo vệ chân lý, lẽ phải dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh, không bị cám dỗ vật chất, không bị chi phối về tình cảm cá nhân.

Tại buổi làm việc, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các cán bộ chủ chốt của Ban đã báo cáo, trao đổi về tình hình, kết quả công tác năm 2011, một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Từ Đại hội XI của Đảng đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, chủ động, tích cực, quyết liệt trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo những chuyển biến tích cực và khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng./.

Nguyễn Thị Sự-Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)


(Theo website Nguyễn Sinh Hùng)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét